REGULAMIN BON UPOMINKOWY

Regulamin

Definicje

Wydawca – Anna Jurgielaniec, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1c/16, 75-360 Koszalin, NIP 669-235-68-96.

Nabywca – osoba lub podmiot, który nabywa od Wydawcy Kartę podarunkową lub e-Kartę podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej, korzystający z niej.

Strona internetowa – www.annajurgielaniec.pl

Punkt stacjonarny – Anna Jurgielaniec, ul. Feliksa Nowowiejskiego 9a/11, 75-587 Koszalin.

Bon Upominkowy – papierowy bon o kwocie 100 zł, 200 zł, 400zł, 500zł, 1000zł lub innej, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Punkcie stacjonarnym, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości bonu;

§1

Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do:
 • przekazania Nabywcy zakupionego przez niego Bonu Upominkowego oraz do przyjmowania go do realizacji w Punkcie stacjonarnym,
 1. Zakup i przekazanie Bonu Upominkowego może być dokonane w Punkcie stacjonarnym.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Upominkowego. Zapłata za Bon Upominkowy może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej w Punkcie stacjonarnym.
 3. W przypadku zapłaty Bonem Upominkowym w Punkcie Stacjonarnym, należy przekazać papierowy Bon Upominkowy Wydawcy Bonu Upominkowego.
 1. Kwota na Bonie Upominkowym nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 2. Bon Upominkowy może być wykorzystany jednorazowo przez każdego Użytkownika, który ją posiada i dokona zakupu produktów lub usług w Punkcie stacjonarnym.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę trzecią Bonem Upominkowym, jak również za utratę lub uszkodzenie Bonu Upominkowego z przyczyn nieleżących po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.
 4. Bon Upominkowy jest ważny i aktywny przez okres 6 miesięcy od daty jego zakupu.
 5. Upływ terminu ważności Bonu Upominkowego uniemożliwia korzystanie z niego.

§2

Zasady korzystania

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Bony Upominkowe zakupione w Punkcie Stacjonarnym.
 2. Gdy wartość́ zakupionych produktów lub usług jest niższa niż wartość nominalna Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce.
 3. Pozostałe i niewykorzystane środki na Bonie Upominkowym przepadają i nie będą zwracane przez Wydawcę.
 4. Gdy wartość nabywanego produktu lub usługi jest wyższa niż wartość nominalna Bonu Upominkowego, wówczas Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy w cenie.
 5. Nabywca lub Użytkownik może zrealizować Bon Upominkowy tylko jednorazowo, podczas jednej płatności.
 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Upominkowego w następujących przypadkach:
 • gdy upłynał terminu ważności Bonu Upominkowego,
 • gdy Bon Upominkowy został już raz użyty.

§3

Zasady aktywacji

 1. Bony Upominkowego są wydawane wyłącznie na okaziciela.
 2. Z momentem zakupu przez Nabywcę Bonu Upominkowego następuje jego aktywacja, czyli zaczyna biec termin, w którym można go użyć.
 3. Bon Upominkowy po przekroczeniu terminu jego ważności jest nieważny i nie można go zrealizować.

§4

Rozliczenia i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Bonu Upominkowego mogą być składane na piśmie bezpośrednio u Wydawcy, przesłane na adres jego siedziby Anna Jurgielaniec ul. Feliksa Nowowiejskiego 9a/11, 75-587 Koszalin lub przesłane e-mailem na adres: annajurgielaniec@wp.pl. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz użyciem Bonu Upominkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Użytkownikowi na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na Stronie internetowej pod adresem https://www.annajurgielaniec.pl/regulamin-bon-upominkowy/ oraz w siedzibie Wydawcy pod adresem Anna Jurgielaniec ul. Feliksa Nowowiejskiego 9a/11, 75-587 Koszalin.
 2. Wydanie Bonu Upominkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownika obowiązują warunki wiążące w chwili nabycia Bonu Upominkowego, chyba że zmiana warunków będzie wymagana przepisami prawa lub przez właściwy organ państwowy, albo nowe warunki będą korzystniejsze dla Użytkownika – wówczas Użytkownika obowiązują nowe warunki.
 4. W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych Nabywcy lub Użytkownika, odbywa się to zgodnie z Klauzulą informacyjną dostępną na Stronie internetowej pod adresem https://www.annajurgielaniec.pl/polityka-prywatnosci/ lub w siedzibie Wydawcy pod adresem Anna Jurgielaniec ul. Feliksa Nowowiejskiego 9a/11, 75-587 Koszalin.